Tervvéleményezés

A MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában és vagy kezelésében álló ingatlant/ingatlanokat érintő infrastruktúra beavatkozásra vonatkozó műszaki tervdokumentáció munkarészei digitálisan PDF, illetve a grafikus munkarészek EOV rendszerben "*.dwg", vagy "*.dxf", formátumban kerüljenek megküldésre. Amennyiben a kérelem elektronikus benyújtása, terjedelmi vagy más okból nem lehetséges, a MÁV-HÉV Zrt. papír alapú kérelmet is elfogad a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság székhelyére címezve, (Budapest, 1163, Nagyicce sor 2.) minimálisan 2 példányban.

A benyújtandó terv alapvető tervrészei a terv típusától függően, értelemszerűen:

a)            Műszaki leírás,

b)           helyszínrajz,

c)            hossz-szelvény

d)           keresztszelvény,

e)           berendezések adatlapja, stb.

Az ügy típusának függvényében szerepeljenek az alábbi pontokban meghatározva:

 • az igénylő elérhetőségei (név, e-mail cím, telefonszám)

 • az érintett MÁV-HÉV vasútvonal, pálya és pályatartozékok pontos meghatározása, ábrázolása

 • az érintett objektum vágánytengelytől mért távolsága,

 • infrastruktúra eszköz/építmény elhelyezésével érintett szelvényszámok,

 • a tervdokumentációban foglalt vezeték nyomvonala és annak a MÁV-HÉV Zrt. által működtetett vasúti pálya hálózat (az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.  (XII. 20.) Korm. rendelet) szerinti védőterületen/védősávban elfoglalt helyének jelölése

 • érintett vasúti épületek, építmények, eszközök felsorolása,

 • az érintett ingatlanon megépíteni tervezett építmény leírása,

 • az elfoglalt terület mérete,

 • az érintett vasúti ingatlan jogi határvonala,

 • közműveket ábrázoló helyszínrajz,

 • Cél specifikus munkavégzés, mint pl. pályakeresztezés, közműépítés esetén (fúrás, sajtolás, kábel-átfeszítés) a teljes technológiáját kérjük részletezni.

 • Irányított fúrás/sajtolás és 300 mm-nél nagyobb védőcsőnél talajmechanikai szakvélemény  szükséges. Méretarányos, méretezett HÉV vágány keresztszelvény rajzot kérünk benyújtani, melyen fel vannak tüntetve a munkagödrök is, valamint kérjük a terveken berajzolni az ágyazat rézsűvonalát. A munkagödrök és a védőcső helyzete pontosan megállapítható legyen a vágánytengelyhez, sínkorona szinthez, rézsűhöz viszonyítva.

 • a MÁV-HÉV Zrt. tervegyeztetésben részt vett szervezeteinek nyilatkozatai, jegyzőkönyvei.

A tervvéleményezésünkről üzemeltetői nyilatkozatot illetve üzemeltetői hozzájárulást tudunk adni melyek díjköteles szolgáltatásaink, melyek mértékéről a kapcsolatfelvételt követően tájékoztatjuk a megrendelőt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárási díjat előre kell megfizetni, melynek mértékét a díjbekérő tartalmazza.

A tervbírálati folyamat, valamint az üzemeltetői hozzájárulás kiadása a díj befizetésétől számítottan akár 15 munkanapot is igénybe vehet, így kérjük ezt figyelembe venni az igénylésnél. 
Tekintettel a fennálló járványhelyzetre, valamint arra, hogy Társaságunk elsődleges feladata a vasúti közszolgáltatás folyamatos biztosításához kapcsolódó üzemeltetés, fenntartjuk jogunkat, hogy nagyobb tervcsomagok véleményezése akár 15 munkanapnál több időt is igénybe vehet, melyet Kérelmező tűrni köteles. A várható időszükséglet mértékéről a tervek beérkezése után adunk tájékoztatást a Kérelmező részére.

Több kérelem egyidejű érkezése esetén a MÁV-HÉV Zrt. a kiemelt kormányzati beruházásokat érintő terveket elsőbbséggel véleményezi.

Összetett, több szakágat érintő, illetve szakági tervet tartalmazó tervcsomag benyújtása esetén a Társaság vizsgálja az egyes szakági tervek közötti összefüggéseket, azok egységességét. Mindezt a véleményezési határidő számításánál úgy kell figyelembe venni, hogy a 15 nap szakági tervenként értendő, tehát az egyes szakági tervek véleményezése a tervcsomag további szakági terveinek véleményezésére halasztó hatállyal bír.
Amennyiben egy adott terv nem elfogadható, módosítást igényel, a válaszunkban erre a tervezőt felkérjük. Ebben az esetben a módosított terv beérkezése esetén új tervbírálati eljárás indul

A kéréseket elektronikus illetve postai úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:

Szervezet Osztály E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály

infra@mav-hev.hu

1163 Budapest, Nagyicce sor 2.